Handelsbetingeler

​Handelsbetingeler for Sign Creation

Tilbud og aftale

Tilbud er bindende for Sign Creation Aps i 14 dage fra tilbuddets dato

Aftale er indgået, når ordreafgivers accept er modtaget af Sign Creation

Pris

Alle priser er ekskl. moms, levering samt evt. miljøtillæg på 1,5 % af fakturasummen, dog maksimalt 200,00 kr. pr. faktura. Såfremt der er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Sign Creation berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Sign Creation kan kræve ekstra betaling ud fra følgende:

Ekstraarbejde som følge af at det grundmaterialeviser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. Ekstraarbejde som følge af at ordreafgiver retter eller foretager ændringer i det leverede materiale, efter påbegyndt arbejde. Overarbejde eller ændringer som aftales med ordreafgiver efter aftalens indgåelse.

Levering

Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren. Leveringssted er ab fabrik.

Betaling

Som standard er betalingsbetingelser 14 dag og skal ske inden sidste rettidige betalingsdag som er påført faktura

Rente og gebyrer er efter gældende lovgivning.

Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer Sign Creation indtil disse er fuldt og helt betalt af køber. 

Ejendomsret, copyright og andre rettigheder til produktet tilhører Sign Creation, der også har ret til at handle såfremt køber måtte bryde den indgåede købsaftale.

Generelle Betingelser

Sign Cration har intet ansvar for fejl, som ordregiver ikke skriftligt har rettet i gennemgang, korrektur. Sign Creation foretager ikke korrekturlæsning.

Ved tryksager kan der forekomme en merlevering eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag.

Reklamation

Ordregiver har pligt til straks ved modtagelse af leverancen at foretage en gennemgang og undersøgelse af leverancen for fejl og mangler, herunder korrekt antal. 

Reklamation skal påberåbes straks. Ved manglende skriftlig reklamation afstår ordreafgiver for retten til at påberåbe sig mangler.​

Ansvar

I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Sign Creation intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art. I øvrigt enhver omstændighed som Sign Creation ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkata­strofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærind­kaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeuresituation

Sign Creation hæfter ikke for ordreafgivers driftstab, tab af avance, tidstab eller andet indirekte tab, herunder som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leveredeSign Creation er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved ordreagivers kontrol af de leverede produkter.

Sign Creation er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på ordreafgivers eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed.

Sign Creation hæfter aldrig for driftstab, avance tab og andet indirekte tab. Sign Creation påtager sig ikke at kontrollere, hvorvidt ordreafgiver har hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billede, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet til tredjemands rettigheder. Sign Creation påtager sig ligeledes ikke noget ansvar for eventuel overtrædelse af gældende lovgivning i relation til førnævnte forhold.

Sign Creation har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af ordreagiver med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, Sign Creation har udført. Ordreagiver er berettiget til for egen regning at forsikre nævnte ejendom/genstande imod skade og undergang.

Produktansvar

Sign Creation er alene ansvarlig for produktansvar efter de præceptive bestemmelser i den danske produktansvarslov. Sign Creation fraskriver sig ethvert andet produktansvar af enhver art.

Ordreafgiver skal uden ugrundet ophold give Sign Creation skriftlig meddelelse om enhver skade på genstand(e) eller person(er) forårsaget af mangelfulde produkter, ethvert krav fremsat fra tredjepart baseret på sådanne skader og/eller enhver risiko for at sådanne skader måtte opstå.

Ophævelse

Ophævelse kan kun ske ved forsinkelse som er påført leverancen af Sign Creation. Undtagelser er dog force majeure som ligger uden for Sign Creations ansvar. Fx forsinkelser fra fragmænd, underleverandører. 

Ordreafgiver skal samtidig for at være berettiget til at hæve aftalen, have præciseret betydning af leverings nøjagtighed ved aftalens indgåelse.

Underleverandører

Sign Creation er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

Købeloven

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 

En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Produkttillæg til leveringsbetingelser

Udendørs bannere er konstruerede til vindstyrke 6 – 10,8 til 13,8 m/s (Kilde DMI). Ved melding om vindstyrker omkring 13,8 m/s eller derover anbefales en demontering/sammenrulning.

Sign Crations montageafdeling monterer bannere i op til 8 m/s. Ved vind herover er det montøren, der afgør, om det er forsvarligt.

Spor efter sædvanlig montage af bannere må forventes og vil forekomme, borehuller efter skilte mv. retableres ikke.

Det er kundens ansvar at besigtige banner samt montering på den aftalte leveringsdag, dvs. på dagen hvor montagen er aftalt færdig.

Sign Cration er ikke ansvarlig for skader på bestillerens eller tredjemands ejendom, forårsaget af bannere, skilte eller anden form for monteret materiale.

Skal der monteres folie på vinduespartier, biler eller andre glatte overflader, skal overfladen være rengjort for smuds, maling, mørtel mm. og uden ujævnheder.

Overfladen skal være behandlet med syrehærdet lak eller glatmalet med glans 50-60. Montering af folie udendørs kan kun ske ved en temperatur over 5 grader, da folien ellers ikke kan klæbe.​

Kunden i centrum

Høj faglig viden

Hurtig levering

Over 20 års erfaring

Hvad kan vi hjælpe med?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

Sign Creation ApS

Mose Alle 5 A, 2610 Rødovre

Klik her for rutevejledning

​CVR: 27111246

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 44 26 26 60

E-mail: tl@signcreation.dk

Udfyld vores formular

Sidder du med en konkret opgave, hvor du kan bruge vores erfaring, så kontakt os via formularen.